Privacy Policy

Voor Paylogic USA INC Privacy Policy (Engels) klik hier.

Privacy Policy Paylogic

(Privacy Policy Paylogic pdf)

Paylogic vindt uw privacy zeer belangrijk en gaat dan ook zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Paylogic voldoet aan de relevante regelgeving waaronder, maar niet gelimiteerd tot de Privacyrichtlijn (95/46/EG), de e-Commerce richtlijn (2000/31/EG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Paylogic verwerkt de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Paylogic zal uw gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in deze Privacy Verklaring. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Echter, in beperkte gevallen kunnen uw Persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zulks onder de voorwaarden gesteld in deze verklaring.

Deze verklaring, met betrekking tot uw privacy en de persoonsgegevens die u online aanlevert aan Paylogic, omvat zes belangrijke gebieden: (A) Achtergrond, (B) informatie die wij verzamelen, (C) Gebruik en openbaarmaking van informatie, (D) Veiligheid van informatie, (E) Toegang tot en wijzigen van uw informatie, en (F) contactmogelijkheden.

A. Achtergrond

Paylogic stelt deze Privacyverklaring ter beschikking om u bewust te maken van de manier waarop uw persoonlijke informatie verzameld en verwerkt wordt.

Met “We” of “Paylogic” wordt in deze verklaring Paylogic Nederland B.V. en de andere entiteiten van Paylogic  individueel of tezamen bedoeld.  

Door in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden tijdens uw registratie bij Paylogic gaat u automatisch akkoord met de inhoud van deze Privacyverklaring, welke expliciet een akkoord inhoudt voor ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in deze Privacyverklaring staat omschreven.

Paylogic verwerkt uw persoonsgegevens in haar backoffice op het moment dat u uw registratie voltooit bij de aanschaf van (een) ticket(s). Paylogic verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht en ter verantwoordelijkheid van haar klanten, de Evenementenorganisaties, door hen de mogelijkheid te bieden om de persoonsgegevens via hun Paylogic backoffice account uit de database te downloaden. Uw persoonsgegevens zullen slechts beschikbaar gesteld worden door Paylogic, aan de organisatie die het evenement organiseert waarvoor u een ticket heeft gekocht.

Paylogic verwerkt persoonsgegevens voornamelijk in de hoedanigheid van bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacyrichtlijn. De evenementenorganisatie waarbij u het ticket koopt is de voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacyrichtlijn.

Het is de evenementenorganisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens u dient dan ook bekend te zijn met de privacyverklaring van de betreffende evenementenorganisatie, raadpleeg deze dan ook op de website van de betreffende evenementenorganisatie.

Omdat Paylogic de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens erg serieus neemt, zijn de processen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zo ingericht dat de evenementenorganisatie zo veel mogelijk gedwongen wordt zorgvuldig met gegevens om te gaan. Paylogic kan echter niet toezien op en is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving of anderszins door evenementenorganisaties van de geldende privacy wetgeving ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 1 Oktober 2005 en is voor het laatst geupdate in Juli 2016.

Uw gegevens zullen door Paylogic worden opgeslagen op servers in Nederland. Het gebruik van deze informatie wordt beperkt en gereguleerd door Europees en Nederlands recht en indien u akkoord bent gegaan met onze Duitse Algemene Voorwaarden door Europees en Duits recht.

B. De informatie die wij verzamelen

Verplichte persoonsgegevens

Om een financiële transactie te kunnen verwerken via het Paylogic Systeem, is het noodzakelijk dat Paylogic de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, achternaam, adres, postcode, e-mailadres, geboortedatum, stad en land.

Indien tickets op naam uitgegeven worden, kunnen persoonsgegevens van de gebruikers van de tickets (c.q. diegenen die het evenement met de tickets gaan betreden) vereist zijn. Deze gegevens worden door Paylogic alleen verwerkt om de identiteit van de gebruiker te verifiëren. De evenementenorganisatie kan deze gegevens verder verwerken, zulks aan de hand van en onder de voorwaarden in diens privacyverklaring.

Om de tickets op te kunnen sturen of om u te benaderen voor kennisgeving van de status van uw transactie zullen we u vragen om uw e-mailadres. Uw telefoonnummer vragen wij om mogelijk contact met u op te kunnen nemen in geval er een probleem is met uw bestelling of met het evenement (niet anders).

Uw geboortedatum is nodig om te bepalen of de kopende persoon oud genoeg is om rechtshandelingen aan te gaan (algemene bepaling voor aankopen) en/of een bezoeker oud genoeg is om het evenement te betreden. Indien koper zestien jaar of jonger is, verklaard koper toestemming te hebben van diens ouders voor het verwerken van diens persoonsgegevens.

Aanvullende persoonsgegevens

Op verzoek van de betreffende evenementenorganisatie, zullen we u mogelijk om meer persoonlijke informatie of voorkeuren verzoeken. Deze verzoeken kunnen zowel verplicht als niet-verplicht zijn. Op verzoek van onze Merchants kunnen wij uw inschrijving weigeren, indien u ons niet alle verplichte informatie of voorkeuren verschaft.

Ons gebruik van “Cookies”

"Cookies” zijn kleine bestanden van gegevens die zich op uw computer begeven en ons in staat stellen u te herkennen als u terugkeert naar onze website met dezelfde computer en browser. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Wij maken gebruik van Cookies voor de volgende doeleinden:

 • Paylogic’s Cookies worden enkel functioneel gebruikt. De Cookie wordt gebruikt om een ‘token’ op te slaan om de stappen van/beslissingen tijdens de bestelling van de consument op het Paylogic Platform te bepalen.

 • Voor het gebruik van Google Analytics, welk gebruik ook enkel functioneel is en niet als doel heeft  u te traceren. Wij hebben immers het ip-adres van de consument geanonimiseerd om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Wij gebruiken de Google Analytics Cookies alleen om onze Service naar de Merchant en de consument te verbeteren, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar fouten in het Systeem en hoge omzetsnelheid te monitoren binnen ons ‘queueing’ Systeem in de Cloud.  

 • AddThis (optioneel), wij bieden een plug-in om een URL via AddThis te delen. Wanneer deze is ingeschakeld, wordt een container met iFrames naar Facebook, Google+ en Twitter opgeladen en de Cookies zullen naar de browser worden geduwd door deze 3 partijen.


C. Het gebruik en de openbaarmaking van de informatie

Intern gebruik

Wij verzamelen, slaan op en verwerken uw persoonsgegevens op onze eigen servers in Nederland. We gebruiken de informatie die we over u verzamelen teneinde (a) om onze diensten te verlenen en uw transacties te verwerken, (b) om de klantenservice aan te kunnen bieden, en (c) om onze diensten namens de evenementen organisatie te verbeteren. We geven enkel een beperkte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is inzage te hebben in uw persoonsgegevens toegang tot deze gegevens.

Bekendmaking aan derden

Paylogic zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, behalve aan de hieronder beschreven partijen en in de gelimiteerde hieronder beschreven omstandigheden. Deze derden zijn beperkt door de wet of door contract om de informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de informatie wordt gedeeld. Paylogic is gerechtigd om uw persoonlijke informatie te delen met de volgende partijen:

 • Financiële instellingen benodigd voor het afhandelen van uw betaling, waarvoor bepaalde gegevens noodzakelijk zijn.

 • Fulfillment anders dan e-tickets, zoals postal fulfillment waarvoor adresgegevens nodig zijn en mobile fulfillment  waarvoor telefoonnummers nodig zijn.  

Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

a) Wij maken alleen noodzakelijk (persoonlijke) informatie aan derden bekend, waarvan we er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat deze geschikt zijn om medewerking te verlenen aan onderzoeken naar fraude of andere illegale activiteiten, of om onderzoeken naar schendingen van onze Gebruiksovereenkomst te voeren. Dit vindt plaats in situaties als, incluis doch niet uitsluitend, onderzoeken door credit card maatschappijen naar betalingsfraude en politie-onderzoeken naar betalingsfraude.

b) Wij geven informatie in antwoord op een, dagvaarding, een bevelschrift, gerechtelijk bevel, heffing, beslag, bevel van een door de rechtbank aangestelde curator of andere vergelijkbare juridische procedures, waaronder dagvaardingen van private partijen in een civiele procedure.

c) Wij maken informatie bekend aan uw zaakwaarnemer of wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de houder van een volmacht die u heeft verleend of aan een u aangewezen voogd).  

d) Net als bij elk ander bedrijf is het mogelijk dat Paylogic in de toekomst zou kunnen fuseren of worden overgenomen door een ander bedrijf. Indien een dergelijke overname plaatsvindt, zou de opvolger van de onderneming toegang tot de informatie die wordt beheerd door Paylogic krijgen, waaronder de persoonsgegevens, maar deze onderneming zal gebonden blijven aan deze Privacyverklaring. In een dergelijk geval beperkt Paylogic het delen van persoonsgegevens met deze partij zo veel mogelijk.

e) Wij delen uw informatie met ons moederbedrijf, dochterondernemingen en joint ventures voor de coördinatie van de diensten die wij leveren aan u, om onze Algemene Voorwaarden te handhaven en het vertrouwen en de veiligheid te bevorderen.

Contact met onze klanten

Paylogic zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om u in andere gevallen dan over een veranderde status van Inkoop Rechten, bevestiging van de opening van uw Paylogic Account, melding van de status van de betaling, of van een betalingsfout of betalingsfraude op de hoogte te stellen.

D. Informatieveiligheid

Paylogic is toegewijd aan de behandeling van uw persoonlijke informatie met hoge normen van informatiebeveiliging. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot de werknemers voor wie het noodzakelijk is kennis te nemen van deze informatie om onze Service aan u aan te bieden. Wij onderhouden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de Europese wet-en regelgeving om uw niet-openbare persoonlijke informatie te bewaken. Wij testen regelmatig onze Beveiligingssystemen, incluis doch niet uitsluitend, onze beveiligingsstandaard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Daarnaast is Paylogic regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijk accountantskantoor door middel van ISAE3402 audits.

De veiligheid van uw Paylogic account wordt ook gewaarborgd door bescherming met uw Paylogic wachtwoord. U mag uw wachtwoord niet delen met derden. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord of andere gevoelige informatie te sturen naar ons e-mailadres, hoewel wij u wel kunnen vragen om deze soort informatie in te voeren op de website van Paylogic.

Alle transacties van (persoons)gegevens, zowel voor u als voor derden, gebeuren via beveiligde kanalen (TLS-protocollen). Wij verzoeken u dringend om de authenticiteit van de geïnstalleerde certificaten te controleren om de veiligheid van de verbinding met onze servers te garanderen.

Paylogic garandeert, voor zover zij daartoe onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel Telecommunicatiewet verplicht is, te voldoen aan de meldplicht datalekken. Hierbij zal Paylogic de Evenementenorganisatie terstond op de hoogte stellen van enig datalek zodat deze daarmee kan voldoen aan haar verplichtingen ten opzichte van de meldplicht datalekken. Melding vindt plaats aan de hand van de minimumvereisten van het Webformulier meldplicht datalekken van de AP. Paylogic meldt het datalek aan consumenten wanneer sprake is van een datalek dat betrekking heeft op persoonsgegevens en consumenten een belang hebben bij melding daarvan. Deze afweging maakt Paylogic aan de hand van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens, hierbij rekening houdend met de vereisten uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

E. Toegang tot en wijziging van uw informatie

U kunt de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zelf beoordelen en enige gewenste wijziging aanbrengen op uw informatie, of aan de instellingen van uw Paylogic account, op elk moment door in te loggen op uw account op de Paylogic website en uw voorkeuren te wijzigen in de Profielpagina.

F. Contact opnemen met ons

Als u enige vragen hebt over deze Privacyverklaring dan kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hieronder beschreven.

Paylogic

Nieuwe Boteringestraat 28
9712 PM Groningen
The Netherlands
E-Mail: info@paylogic.nl
Telephone: +31(0) 887000100

Sales support

 • Sales Amsterdam LinkedIn

  The Netherlands
  [javascript protected email address]

 • Sales Berlin LinkedIn

  Germany
  [javascript protected email address]

 • Sales Antwerp LinkedIn

  Belgium
  [javascript protected email address]

Bel me terug